image

HP Laserjet Ailesi

HP Laserjet ailesinde bulunan ürünlerle ev ve ofisinizde kaliteli bask?y? ucuz fiyata elde edebilirsiniz. Kablolu ve kablosuz modelleri ile ihtiyac?n?z do?rultusunda ürün yelpazasi içinden seçilen modelleri be?eninize sunabilmek için  lütfen ileti?im sayfam?zdan bize ula??n?z. Uzman sat?? ekibimiz en k?sa sürede dönü? yapacakt?r.

image

Q-Waves Görüntü Aktar?c?

Ta??nabilir bilgisayar?n?z? projeksiyon yada LCD TV lere ba?lamak için uzun kablolara ihtiyac?n?z kalmad?. HDMI yada VGA ba?lant? kablosu kullanabildi?iniz gibi görüntülerin 720p HD kalitesinde olmas? da bir di?er avantaj?d?r. Ta??nabilir bilgisayar?n USB portuna ba?lad???n?z kablosuz bir ayg?tla TV yada projeksiyon cihaz?na yak?n bir yere koydu?unuz al?c? aras?nda kablo kirlili?i yaratmadan ba?lant? kurabilirsiniz.

image

Cisco WRV210 Router

Cisco WRV210 Router ile a??n?z? yönetmek art?k çok kolay. Çoklu SSID ile ba?lananlar?n farkl? seviyelerde a?a ula?abilmesini,  VPN deste?i ile ofis d???ndan ofisinizdeymi?siniz gibi çal??abilmenizi, Syslog sunuculara veri üretebilme özelli?iyle de internet kullan?m?n? raporlamak istedi?inizde kullanaca??n?z sunucuya veri üretebilmenizisa?layacakt?r.    

image

Kablosuz IP Kamera

Ya?am alan?n?z? bilgisar?n?zdan yada cep telefonunuzdan izlemenize olanak sunan, 360° hareket ve gece görü? yeteneklerine sahip kablosuz yada kablolu olarak çal??abilen IP kameralarm?zla gözünüz arkada kalmayacak.Kay?t, alarm an?nda e-mail gönderimi, alarm an?nda siren devreye alma, uzaktan kumanda monte edilerek aç?l?p kapat?labilme gibi özellikleri ile birlikte alarm cihazlar?n?n da bir tak?m özelliklerine sahiptir.  

Devamını Oku

SHADOWPROTECT4

Main Content 2

Windows Sunucular için H?zl? ve Güvenilir Felaket Kurtarma, Veri Koruma ve Sistem Ta??ma Çözümü

 

ShadowProtect ile ?? Süreklili?inizi artt?r?rken Kurtarma Zaman?n?z? minimuma indirin. Yedekleme stratejilerinde, bir sunucunun çökmesi durumunda i? süreklili?ini sa?layabilmek hayati önem ta??r. ShadowProtect Server® sunucular için mümkün olabilecek en k?sa sürede h?zl? ve güvenilir felaket kurtarma ve veri ta??ma sa?lar.

İnternet Kullanım Kayıtlarını Tutma Zorunluluğu

Main Content 2

5651 say?l? Kanun ile ilgili web adresinde detayl? bilgi bulabilirsiniz. Söz konusu yasaldüzenlemeler log tutma ve yasak sitelere kullan?c?lar?n?n girmesini engelleme yükümlülü?üne uymayan ki?i ve kurulu?lara para cezas?öngördü?ü gibi bu engellemeler olmadan yasa d??? i?lemler gerçekle?tiren kullan?c?lar nedeniyle ?irket sahipleri veya yöneticilerininhapis cezas? alma ihtimallerini de artt?rmaktad?r.

Sunaca??m?z çözümler internet kullan?m?n?z? da yönetmenizi sa?layarak gereksiz internet trafi?ini ortadan kald?racak ve sizi d?? sald?r?lara kar?? koruyacakt?r. Detayl? raporlama ile kullan?c?lar?n internet kullan?m? hakk?nda raporlar alabilecek bir altyap?ya sahip olabileceksiniz. Konu ile ilgili alternatifli çözümlerimizi sizlere sunabilmek için bizlere vakit ay?rman?z? tercih ederiz.

www 20. yılını kutluyor

Main Content 2

Günümüzde hiç dü?ünmeden sayfalar?n?n milyarlarcas?nda sörf yapt???m?z World Wide Web (Dünya Çap?nda A?) 20. ya??n? kutlad?. Parçac?k çarp??t?r?c?s?yla ünlü Avrupa Nükleer Ara?t?rmalar Merkezi (CERN) çal??an? ?ngiliz bilgisayar mühendisi Tim Berners-Lee'nin belgeleri "hypertext" (belirtilmi? metin) mant???yla organize etmeyi ak?l etmesi ve bu sayfalar?n 6 A?ustos 1991'de, o günlerin yeni say?sal ileti?im teknolojisi olan internetten yay?nlanmas?yla bugün bildi?imiz "t?klanabilir" web sayfas? do?mu? oldu.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...

Sayfa 1 - 2

<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>