network

Bilgisayar, çevre birimleri ve a??n?zda olu?abilecek sorunlar ile ilgili y?ll?k dönemler halinde yap?lan bak?m onar?m anla?malar? hizmetlerimizdendir. Bizce as?l olan ar?za olu?tuktan book report writing service sonra h?zl? çözmektense olu?mas?na engel olacak önlemleri alarak sistemin sa?l?kl? çal??mas?na zemin haz?rlamakt?r. Anla?ma ba?lang?c?nda ve periyodik dönemlerde yap?lan kontroller ile raporlar haz?rlanarak sorun olabilecek etkenler belirlenir. Anla?ma anlay???m?zda verilecek servis adedi s?n?rlamas? gibi maddeler yoktur. E?er çok sorun ç?k?yorsa bu servisi veren firman?n suçudur. Cezas?n?n mü?teriye çektirilmesi bize göre yanl??t?r. Bizim sizden talebimiz önerilerimizin dikkate al?n?p çözümlenmesinde bize yard?mc? olman?zd?r.

Bak?m Anla?mas? ile beraber bir tak?m ek hizmetleri de sizlere sunmaktay?z. Periyodik olarak yap?lan temizlik ve alt yap? kontrol hizmetleri, servis önceli?i, sözle?meye eklenebilecek ek garantilerle yerine cihaz gibi hizmetlerimizden de faydalanma imkan?n?z olacakt?r.

Bak?m anla?mas? ile ilgili sözle?me örne?ini Bak?m Sözle?mesi ba?lant?s?ndan inceleyebilirsiniz. Sizleride y?llard?r bak?m anla?mas? yapt???m?z referanslar?m?z?n aras?nda professional editing görmekten mutluluk duyar?z.

 

Sayg?lar?m?zla

Teknik Bilgisayar
Murat Yeniocak