Teknik Bilgisayar 1998 y?l?nda; Network ve Bilgisayar book report writing sistemleri, OEM malzemeleri, Ticari yaz?l?mlar, Alt yap? dahil olmak üzere projelendirme, Destek ve Dan??manl?k konular?ndaki bilgi ve tecrübelerini mü?terilerimizin hizmetine sunmak ve "Sürekli Mü?teri Memnuniyeti" sa?lamak amac?yla kurulmu?tur.

Ürün yelpazesini her geçen gün artt?ran Teknik Bilgisayar uzman ve e?itimli teknik kadrosuyla konusuna hakim, sundu?u ürün ve stok zenginli?i, pazarlama ve teknik deste?iyle sektöründeki seçkin firmalar aras?nda yerini alm??t?r.

Faaliyetlerini kurumsal ve orta ölçekli firmalar üzerinde yo?unla?t?ran firmam?z, Sat??, Pazarlama, Yaz?l?m, Sistem Destek ve Teknik Servis departmanlar? ile gerek telefonda gerekse yerinde, problemlerinize h?zl? ve güvenilir çözümler sunmaktad?r.

Firmam?z, mü?terilerinden gelen talepler do?rultusunda Y?ll?k Bak?m Sözle?mesine yönelmi?tir. Bu sayede sistemlerin sürekli kontrol alt?nda tutulmas?n? sa?lamakta ve teknolojik yeniliklere uyumunu professional editing kolayla?t?rmaktad?r. Mü?terileriyle yapt??? özel anla?malar sonucunda belirlenen en k?sa sürede ar?zaya müdahale etmeyi ve kesintisiz çal??may? sa?lamaktad?r.

Sayfalar?m?z? ziyaret etti?iniz için te?ekkür eder, i? hayat?nda ba?ar?lar dileriz.

Sayg?lar?m?zla

Teknik Bilgisayar
Murat Yeniocak