www 20. yılını kutluyor

Main Content 2

Günümüzde hiç dü?ünmeden sayfalar?n?n milyarlarcas?nda sörf yapt???m?z World Wide Web (Dünya Çap?nda A?) 20. ya??n? kutlad?. Parçac?k çarp??t?r?c?s?yla ünlü Avrupa Nükleer Ara?t?rmalar Merkezi (CERN) çal??an? ?ngiliz bilgisayar mühendisi Tim Berners-Lee'nin belgeleri "hypertext" (belirtilmi? metin) mant???yla organize etmeyi ak?l etmesi ve bu sayfalar?n 6 A?ustos 1991'de, o günlerin yeni say?sal ileti?im teknolojisi olan internetten yay?nlanmas?yla bugün bildi?imiz "t?klanabilir" web sayfas? do?mu? oldu.


Aslında Tim Berners-Lee fikrini bu fikrini ilk kez 1989 yılında yazdığı bir makalede yayınlamıştı. Fikrin kabul görmesiyle beraber İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN'e yerleştirilen 1990 model NeXT marka bir bilgisayar da dünyanın ilk web sunucusu ünvanını almış oldu. Kaynak