servis

Bilgisayar ve çevre birimlerinin onar?m destek hizmetlerini vermekteyiz. Onar?m destek hizmetleri s?ras?nda yedekleme ve yedekten geri alma, ar?zan?n olu?um raporu ve tekrarlanmamas? için yap?lmas? gerekenler raporu gibi ek hizmetlerimiz mevcuttur. Bu konuda uzman personelimiz ile birlikte ihtiyaç duydu?unuz anlarda yan?n?zda olmaya haz?r?z.