network

Geli?en teknoloji a? konusundaki çözümlerimizi book report writing service de artt?rm??t?r. Art?k uzak noktadaki ofislerinizle yada elemanlar?n?zla ayn? ofiste gibi çal??man?z çok kolay hale gelmi?tir. ?ntenet altyap?s?n?n da DSL teknolojisi ile beraber kesintisiz i?leyi?i kolayla?t?rmaktad?r. Bu kolayl?k her ne kadar i?imize yarasa da güvenlik konusunda bir tak?m s?k?nt?lar? da beraberinde getirmektedir.

Kullanmakta oldu?umuz telefon santrali, alarm ve kamera sistemlerinin de a? üzerinden çal??abiliyor olmas? birçok fayda sa?lamaktad?r. Ofis içinden yada ofis d???ndan kameralar? izleyebilir, alarm cihaz?na ba?lanarak durum kontrolü yapabilir, IP telefon santralin sundu?u say?s?z faydadan yararlanabilir hale gelebiliyoruz.

Bu kadar karma??k bir yap?y? olu?turabilmek ve yönetebilmek professional editing uzmanl?k gerektirmektedir. Güvenli?i sa?larken i?leyi?i yava?latmamak, a? içinde olu?acak çak??malar? önleyecek planlamalar yapmak ve kanal geni?liklerini düzenleme konusunda ekibimizle yan?n?zda olmak isteriz.