H?ZMETLER?M?Z

Mü?terilerimizin donan?m ve yaz?l?m ihtiyaçlar?n? kar??layan, sektöründe, kalite ve ara?t?rma/geli?tirme çal??malar?na önem veren lider üreticilerle i? ortakl??? yapmaktay?z. ?irketimizin Da??t?m, Sat?? ve Servis alanlar?nda faaliyet konular?n? s?ralamak gerekirse, faaliyetlerimizidört ana ba?l?k alt?nda toplamak mümkün olacakt?r. Bunlar:

1.YAZILIM :

Microsoft Yaz?l?m ve Network Uygulamalar?

Microsoft Kanal Orta?? olan firmam?z,MS Windows i?letim sistemleri ve Windows 2000, NT tabanl? Server versiyonlar? ile Bunlara ba?l? Office / BackOffice uygulamalar?n?,Proxy, Exchange Server gibi sistem yaz?l?mlar?n?,
Novel Netware : Novel Server, intranetware ve ba?l? yaz?l?mlar?n sistem kurulumlar?n? firman?z?n ihtiyaçlar? do?rultusunda sorunsuz olarak hizmetinize sunmaktad?r.

Güvenlik Yaz?l?mlar?

Anti Virüs Programlar? (Symantec, MCafee, AVP,ESET) ile A? güvenli?i, Güvenlik Duvarlar?

Ticari Yaz?l?mlar

Sektörel ve Özel Yaz?l?mlar, Muhasebe programlar?, Internet - Intranet yaz?l?mlar?na i? ortaklar?m?z ile ortak çözümler sunmaktay?z.

Multimedya Yaz?l?mlar?

Multimedia uygulamalar? ile e?itim yaz?l?mlar?

2.DONANIM:

Teknik Computer

Kurumumuzun ticari bir markas? olan Teknik Computer üretim ve sat?? hizmetleri,

IBM, HP,DELL,TOSHIBA,ACER

Dünyan?n en ünlü markalar?ndan olan HP, Compaq, IBM,Dell,Acer, Server, Pc ve Notebook’lar ürünleri sat?? ve çözüm noktas?

OEM ürünleri

Tüm Bilgisayar OEM ürünleri, Network ürünleri (3COM, Cnet, Edimax, Intel), Yedekleme üniteleri, Sarf malzemeleri,

Çevre Birimleri:

PC ve Network sistemlerine ba?l? her türlü çevre birimleri, Nokta vuru?lu, mürekkep püskürtmeli, Lazer yaz?c?lar sat?? noktas?,

3.NETWOR K:

LAN (Local Area Network)

NT, Novell ve Windows 2000 Server donan?m uygulamalar?, kablolama ve network i?letimi

WAN (World Area Network)

Kiral?k hat veya çevirmeli eri?im donan?m uygulamalar?, on line sistem kurulum ve i?letimi

Network Kablolama

LAN, WAN network kablolama sistemleri, Donan?m uygulamalar?

Ve tüm network uygulamalar?nda ihtiyaç duyulan donan?m ve yaz?l?m hizmetleri

4.DESTEK:

Yaz?l?m Destek

Microsoft Kanal Orta?? olan firmam?z,Sat?? sonras? Microsoft ürünleri ile Özellikle MS NT, 2000, Novell üzerinde meydana gelen yaz?l?m problemlerinin giderilmesi, kurumlar?n sistemlerinin çal???r durumda tutulmas? hizmetini sunmaktad?r.

Donan?m Destek:

Özellikle Ev kullan?c?lar? ile Kurumsal kullan?c?lar?n s?k s?k kar??la?t?klar? Terminal problemlerine verilen destek.
Teknoloji yenileme, mevcut sistemi çal???r durumda tutma hizmetleriyle PC Bilgisayar, Monitör tamiri, Lazer, Mürekkep püskürmeli ve nokta vuru?lu yaz?c? tamiri, Çevre birimlerin bak?m? ve onar?m? ile,
Kurumlara özel bak?m anla?malar?

Network Destek

Network uygulamalar?nda kullan?c?lar?n kar??la?t?klar? problemlerin çözümü, sat?? sonras? e?itim ve destek hizmetlerini kapsamaktad?r.

?? istasyonlar?ndan sunucu kurulu?lar?na, diz üstü bilgisayarlara, kurumsal ve ev kullan?c?lar?na yönelik sistemlere, alt yap? dahil olmak üzere projelendirme, destek ve dan??manl?k, Network ürünleri ve bu sistemlerin bak?m?, çevre birimleri, Internet, Intranet, LAN, güvenlik uygulamalar?na, yedekleme ünitelerine uzman personelimiz taraf?ndan hizmet vermekteyiz.