TEKN?K B?LG?SAYAR ve Network

?irketimiz, faaliyetleri aras?na ald??? NETWORK uygulamalar?nda, 15 y?ll?k tecrübesi ve profesyonel kadrosuyla bir çok ba?ar?l? çal??maya imzas?n? atm??t?r. Özellikle küçük ve orta ölçekli i?letmelerin tercihi olan LAN ve büyük ölçekli geni? alanda haberle?me ihtiyac? duyan kurumlara sunulan WAN çal??malar? ile Türkiye'nin birçok bölgesinde bitirdi?i ba?ar?l? projeleri ile kendini kan?tlam?? köklü bir kurum olarak sizlere hizmet etmektedir.

Network Nedir?

Birbirine ba?lanm?? bilgisayar, yaz?c?, modem gibi ekipmanlar?n ortak bir haberle?me a?? içerisinde kullan?m?na “network” (a? çal??mas?) ad? verilir. Network sayesinde ortak bir çal??ma ortam? sa?lanm?? olur. Network a??na ba?l? çal??an bütün donan?m ve yaz?l?m ortak kullan?ma aç?kt?r.

Basit bir network a??, iki bilgisayar?nbirbirine kablo ile ba?lanmas? ile olu?turulabilir. Geni? bir alana yay?lm?? network a?lar?nda ise birçok ana makine (server), kullan?c? sistemleri (terminal), printer, modem gibi çe?itli ekipmanlar bulunabilir.

Hangi Network ?

Network uygulamalar? itibariyle çok geni? ekipman ve çok çe?itli konfigürasyonlar?na sahip kimi zaman basit, kimi zaman çok karma??k bir sistemdir.

??letmeler Network ihtiyaçlar?n? belirlerken, kendileri için en uygun olan? seçmek zorundad?rlar. ?htiyaca cevap veremeyecek donan?m ve sistem yap?lanmas?, networkun sürekli kilitlenmesine ve veri kayb?na neden olabilece?i gibi, ihtiyac?n çok üzerinde bir donan?m ise gereksiz yat?r?m olacakt?r.

??letmeler veri güvenli?ini sa?lamak ve her türlü bilgiyi sistemlerine Ba?l? kullan?c?lar taraf?ndan kolayl?kla kullan?labilmesini sa?lamak amac?yla kuracaklar? networklerde, mutlaka profesyonel kurumlar?n yard?m?n? almal?d?rlar. Bu hem gereksiz yat?r?m yapmalar?n? önleyecek, hem de kendileri için en uygun sistemin kurmalar?na yard?mc? olacakt?r.

Neden TEKN?K Bilgisayar ?

Anahtar teslim LAN/WAN çözümleri sunan TEKN?K Bilgisayar, a? teknolojilerinin kurumunuza adaptasyonunda dan??manl?k ve e?itim hizmetleri de vermektedir. TEKN?K Bilgisayarteknolojiyi yak?ndan takip ederek kullan?c?lara know-how transferini en üst düzeyde tutmaya çal??maktad?r. Bu amaçla sizden gelen talepler do?rultusunda e?itim/dan??manl?k faaliyetleri düzenlemektedir.